Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.260

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.624

Hình sự

579

Dân sự

2.986

Hôn nhân và gia đình

20

Kinh doanh thương mại

20

Hành chính

1

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

2.030

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv