Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.563

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.733

Hình sự

624

Dân sự

3.082

Hôn nhân và gia đình

24

Kinh doanh thương mại

22

Hành chính

1

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

2.077

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv